TEKSTOVI

 

Pedagoška literatura

 

Harmonija u okviru muzičkih stilova, skripta, Beograd, FMU, 1978.

 

Harmonija na klaviru: adaptacija zbirke Paula Vidala i Nadie Boulanger, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1979.

 

Metodika teorijske nastave, skripta, Beograd, FMU, 1979.

 

Harmonija, udžbenik za srednje muzičke škole (namenjen i studentima), Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1990; do 1997. tri izdanja.

 

Harmonija za II razred. Harmonija za III i IV razred (namenjeno i studentima), prerađeno prethodno izdanje, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2001, 2004, 2009.

 

Instrumentalni kontrapunkt, udžbenik za srednje muzičke škole (namenjen i studentima), Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, od 1991-2005. tri izdanja.

 

Bahove četvoroglasne harmonizacije korala, studija, FMU, 1996.

 

 

Studije i članci o Josipu Slavenskom

 

Analitička studija harmonskog jezika Josipa Slavenskog, klavirske i horske kompozicije, rukopis, 1975.

 

„Neodužen dug, Sarajevske večeri muzke posvećene J. Slavenskom“, Politika, 20. 12. 1975.

 

„Neki elementi harmonskog jezika Josipa Slavenskog“,  Treći program Radio Sarajeva, 1976.

 

„Nepoznati horovi  Josipa Slavenskog“,  Mokranjčevi dani, Negotin, 1980.

 

„Pregled ostavštine Josipa Slavenskog“, Zvuk, Sarajevo, 1981.

 

„Josip Slavenski u Jugoslaviji, u Čehoslovačkoj, u svetu“, referat na

muzikološkom simpozijumu u Pragu, 1981.

 

„Neka zapažanja i dopune u vezi sa klavirskim kompozicijama Josipa  Slavenskog“, Zvuk, Sarajevo, 1981.

 

„O filmskoj muzici Josipa Slavenskog“, Zvuk, Sarajevo, 1982; Međimurje, Čakovec, 1984.

 

„Pesnik Balkana u Beogradu i Zagrebu (povodom novih izdanja  dela J. Slavenskog), Pro musica, 1983.

 

„Povodom promocije prve štampane sveske sabranih dela Josipa Slavenskog“ Zvuk, br. 1, 1984.

 

„Muzički folklor u studijama Josipa Slavenskog“, Zvuk, br. 1, 1986.

 

„Josip Slavenski. Klavirska dela II “, Sabrana dela J. Š. Slavenski, UKS-DSH, Beograd- Zagreb, 1985.

 

Harmonski jezik Josipa Slavenskog, separat, rukopis, 1987.

 

„Četiri Balkanske igre Josipa Slavenskog“, Sabrana dela J. Š. Slavenski, UKS-DSH, Beograd-Zagreb, 1989.

 

„Težnja ka višem umetničkom redu (stogodišnjica rođenja J.Slavenskog)“, Zvuk, Beograd, 1996.

 

„Jugoslovenstvo Josipa Slavenskog“, Zbornik radova Josip Slavenski i njegovo doba, Beograd, SOKOJ-MIC, 2006.

 

„Zaostavština Josipa Slavenskog u Biblioteci Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu“, 2013 – predavanje održano u Beogradu (SANU), Banja Luci i Čakovcu.

 

 

Ostali analitički radovi

 

Sigogis – novo delo Petra Ozgijana“, Pro musica, 1967.

 

Concerto abbreviato Petra Bergama“, Pro musica, 1967.

 

Dan – četiri himne za orkestar Vlastimira Trajkovića“, Pro musica, 1977.

 

„Udžbenik harmonije Miodraga Vasiljevića“, referat na muzikološkom simpozijumu, 1985.

 

„Stilsko-stvaralačka krivulja Miloja Milojevića u ogledalu njegovih kompozicija za klavir“, Zbornik radova sa simpozijuma, UKS, 1986.

 

Melodija i harmonija. Neki problemi u nastavi“, Pedagoški forum, FMU, 2000.

 

„Uticaj alikvotnog niza na početni tok muzičke kompozicije klasicizma“, Zbornik radova sa naučnog skupa Katedre za teorijske predmete FMU Muzička teorija i analiza 1, 2003.

 

„Sagledavanje hromatike pri obradi modulacija“, Zbornik radova sa naučnog skupa Katedre za teorijske predmete FMU Muzička teorija i analiza 2, 2004.

 

„Logika u nastavi harmonije“, Nasleđe br. 4, Kragujevac, FILUM, 2006. 

 

„Ekstenzija tonaliteta u ciklusu Iz tmine pojanje Ljubice Marić“, Zbornik radova sa naučnog skupa Katedre za teorijske predmete FMU Muzička teorija i analiza 5, 2007.

 

„Svite iz baleta Ohridska legenda – potraga za njihovim identitetima“ (povodom 50 godina od smrti Stevana Hristića), Zbornik Muzička teorija i analiza, FMU, 2010.

 

„Muzika iz Slova svetlosti – zaboravljeni horovi Ljubice Marić“, Zbornik Prostori modernizma: opus Ljubice Marić u kontekstu muzike njenog vremena, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 2010.

 

 

Članci i kritike - (izbor)

 

„Neki problemi našeg savremenog muzičkog stvaranja“, Danas, 22. novembar 1961.

 

„Varšavska jesen“, Pro musica br. 10, 1965.

 

„Novi zvuk – šta je to?“, Pro musica br. 18, 1966.

 

„Naša mišljenja. O problemima muzičkog života“, br. 21, 1967, Pro musica br. 21, 1967.

 

„Roajan - festival savremene muzike“, Pro musica br. 36, 1968.

 

„Nadja Bulanže“, Pro musica br. 39, 1968.

 

„Beogradske muzičke svečanosti“, Pro musica br. 43, 1969.

 

„Naša mišljenja. O reformi muzičkog školstva“, br. 46, 1970.

 

„Zlatan Vauda – povodom 40-godišnjice kompozitorskog rada“, Pro musica, 1984.

 

 Tekstovi o Mirjani Živković

Muzički stvaraoci u Srbiji, Prosveta, Beograd, str. 600-602 (Vlastimir Peričić);

 

Pro musica, 1966, br. 16-17, str. 17 (Marija Koren);

 

Politika, 6.11.1968. (Ivanka Bešević);

 

Muzička enciklopedija (3), Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, str.775;

 

International Who’s Who in Musik, Cambridge, England, 1977. god.,  str. 953;

 

Muzika (2), Vuk Karadžić, Beograd, 1982, str. 314 (Roksanda Pejović);

 

Novi zvuk br. 25, 2005, str. 5-11 (Anica Sabo)

 

Programska knjižica za autorski koncert, 18. 05. 2010, Jugokoncert (Borislav Čičovački)