Mirjana Živković
mirjanazivk@gmail.com
+381 11 3088 199

+381 64 5111 097

Partiture se mogu nabaviti u direktnom kontaktu sa kompozitorkom ili u Udruženju kompozitora Srbije.

Udruženje kompozitora Srbije
Mišarska 12-14, 11000 Beograd
composas@gmail.com
+381 11 3340 894

www.composers.rs

prof. Mirjana Živković komunicira na srpskom i francuskom, italijanskom i ruskom jeziku.