Rukopis partiture Mirjane Živković sa potpisom Dmitrija Šostakoviča potpisanim prilikom kompozitorove posete Beogradu, 12. januara 1984.